महाराष्ट्र

 दिनेश भाई भानुशाली
धर्म प्रचार प्रसार संयोजक
डोंबिवली, थाणे 

मुकेश भाई क्षत्रिय
अध्यक्ष
पनवेल, महाराष्ट्र

जीतु भाई भद्रा 
धर्म प्रचार प्रसार संयोजक
घोड़बंदर, थाणे